В Новый год с Новой Мечтой - Җейин Щин нян лян Щин Вонщён

Щин нян – җысы щин вонщён, щин йүнчи. Даҗунди вонщёнсы җё лэлиди Щин нян ган гуәлиди нян хан хони. Виса? Йинви ба гуәлиди йиче пәфан, юцу, винан ду зу шынхали.
Җейин Щин нян зущён ба са ду хуанчын щинди. Заму ду җыдони жынму ду щинэ щин дунщи, щинэ щин лэвон, щинэ гунсы зэмусы щинэ щин вонщённи...
Җысыма 2020 нян, җынйүә 16, Хазахстан щехуэйди линшу Х.Ш.Дауров тёли хошо кижынму – пынюму, шыеҗяму, чиеҗяму, дащүәниди шон щүәди ваму. Зу зэ Алматы чынпуни «Кок – Тобэ» гуанзыму лян Җунгуйни линшыгуанму җейин Щин нянли җочў дунфонниди лифа.
Җунгуйни жынму лян дуфонни җўди жынму ба җыгә җечи тэ щинэдихын. Таму ду ба җейин Щин нян суандисы дин ёҗинди җечи. Җиннян щин нян зу да җынйүә 21 йичыр до әрйүә 21.
«Чунь Цзе» - долэли! Йүнчи, фугуй дэ щинэ йидани е зу долэли. Җунгуйжынму ба җыгә җечи тэ донсыдихын. Таму җочў зыҗиди куйчын дэ лийи, таму дабан зыҗи җўди фонзыни зэмусы ба бу сыйнди җю йишон, ё педёни, ё зэ фитонзы (баня) ба хуншын щи җинҗирди. Җейин кэ «Чунь Цзе» таму ду чуанди җин зэмусы җүн йишон. Дин щинэди янсыйсы хуон лян хунди. Нүжынму зуди гәшы – гўёнди щён чыди. Җуәзышон чўгуә щён чычи таму хан ё бэ җүзы (мандарин) були бугуан са ганҗү (цитрус), лиму (лимон) дэ чынзы (апельсин).
Фонзы литу дэ вэту гуади хуарлянзы (гирлянда) зэмусы на зы зухади хуа, хун дынлу (фонари) зэмусы хан да янхуә були ба та хан җёди хуапо (фейерверк). Мын готу бу данзышон на ханзў хуа щеди - Йүнчи.
Җейин Щин нянди сыхур таму ба дин ёҗинди йигә сычин ду бу вон – җысы ги гуйҗунди, щинэди, тэнэди жынму, ляншуму, зымыйму дуан са лищинни.
Зо йитянди хушон җящяди жынму- ё шәни җысы хын җибый, ду шудо йидани чы хушонди фанни дэ чинжәди щүанни.
«Чунь Цзе» җечишон дин җун - ёди чыди зусы бяншы, ба та хан җёди җёзы (пельмени). Виса сы бяншы? Тамуди ёнфа зущён ло җин чян. Чян - җысы бобый. Чўгуә җёзы җуәзышон хан ю хын дуә ёнзы жуни - йүр, язы, җи зэ данлинди. Таму ду гощинди йигә танвон дэ гунщи йигәрни. Чўгуә җыщезы сычин таму хан танвон зэмусы җиннян вонжынмудини.
«Чунь Цзе» - җысы чунтянди җечи! Тамуди дин дади зывон, вонщён җё шыҗе пиннан, җё йүнчи лян фугуй фанчон суй таму зэмусы йидани гощинди зу.
Да Җунгуйди җили (календарь) - Чинтэзы (крыса). Щинсы Чинтэзы (крыса), няншон сын-ёнхади жынмусы щинфа ходи, җяншы дадихын ю жыннэ зэмусы җынщинди, бинщин ходи, жынму…
Чўгуә Җунгуйди җили хан ю йинли җилини (лунный) – җысы кан йүәлён чўлэди зэмусы ванди сыхур. Зу җы лён ёнзы җили ги заму фанчон бонди суан сыхурдини. Җочў йинли җили жынму җейин «Щин нян» ба та хан җёди «Чунтян долэди җечи», җыгә җечи да йинли җили фанчон хуандини җочў щин йүәлён чўлэди сыхур, билүн: җынйүә 21 до эрйүә 22. «Чютянди донҗунни җечи» зэмусы җуонҗяхонди жынму җун җуонҗяни.
Җунгуй җили – җы зу мощер санчян нян дуәли. Шы эргә щёнсы йигә хуан йигәдини – җысы Йинчўр, ба та юди жынму шә Лочў (мышь),Финю (буйвол), Лохў (тигр), Тўзы (кролик), Лун (дракон), Чончун (змея), Ма (лошадь), Ён (овца), Гунҗи (петух), Гу (собака), Ху (обезьяна), Хэ (свинья).
Шынхуа (легенда, предание) ги заму щёнщи (подробно) пәщё шы эргә щён (двенадцатый животный цикл).
Шовонняншон ю йигә жынлэ. Җыгә жын ги тади сынжыршон тёли есынмули. Кәсы есынму ё да йигә да хуә вонгуә ё фушон гуәчини. Сый ту йигә зэ доли, таму зу ба шыҗе гуан йинянни. Туфын тусы Финю доли, кәсы Чинтэзы (Лочў) тэ җяндихын, та чито Финю ба та туәшон гуәчини. Финю да фи литу чулэди сыхур Чинтэзы ту йигә пошон халэ, доли жын гынчянли. Зу йинви тади җянчё та чынха туйигәли. Финю чынха ди эргәли, тади хуту Лохў доли, тасы ди сангә, ди сыгәсы Тўзы, ди вугәсы Лун, ди люгәсы Чончун, ди чигўсы Ма, ди багәсы Ён, ди җюгәсы Гунҗи, ди шыгәсы Гу, ди шыйигәсы Ху, ди шы эргәсы Хэ - зу җымуҗя йигә лян йигә ду доли…
Ложынму кын шә: сый найиняншон сын-ёнхади таму зущён нэгә есын, билүн: Чинтэзы няншон сын-ёнхади жынму тэ щёщиндихын, ю хуанлуәдихын, ю хуэй фа щё.
Финю няншон сын-ёнхади жынму бинщин ходихын, таму щинэ гункў зэмусы җынщин жын. Таму ду нэ җён, кәсы җыгә бинщинсы хо бинщин. Виса? Таму ба йиче сычин зу гандо сымяршонли.
Лохў няншон сын-ёнхади жынму ба гункў тэ щинэдихын, лян жынму ду щён щёнхо, кәсы бу нэ җё ги таму зыфә са.
Тўзы няншон сын-ёнхади жынму люшын дадихын, ба са ду ё зу җәени зэмусы ба са ду ё гәдо вифыншонни.
Лун няншон сын-ёнхади жынму ю йүнчиди зэмусы хуанлуәди.
Чончун няншон сын-ёнхади жынму җышы да, зэмусы са сычиншон фонгў дадихын. Зэ ю вонщёнли ба та зу ё банлёнли.
Ма няншон сын-ёнхади жынму щинэ щёнхо, хошо ляншумуни, таму щинэ гункў, таму фанчон ги ду нэ бонмондини.
Ён няншон сын-ёнхади жынму тэ мяншандихын, бу нэ ма җон, да чуй. Таму литу ю хошо җышы годи жынмуни.
Ху няншон сын-ёнхади жынму лян ду җанляндихын, тэ линфандихын, хуэй зу хуә зэмусы лян данлин жынму ду щёнхо.
Гунҗи няншон сын-ёнхади жынму бынсы дадихын, бу хэпа са, щифандихын.
Гу няншон сын-ёнхади жынму щинчон ходихын, лян ду нын дон пын ю, фанчон ги ду бонмондини.
Хэ няншон сын-ёнхади жынму тэ мяншандихын, щинчон хо, ба данлинди жынму тэ донсыдихын.
Ба җыгә шонвонняншон йүхади лисы, чидо ниму, ги хубый тинчир чуанфә.
Зэ җыгә җечишон лэхади кижынму е бушо – җысы Җунгуй Зунди линшу Гэн Липин (Генеральный Консул КНР в г.Алматы), лян ги та бонмонди жынму Чўгуә Җунгуйни кижынму зэ җыгә җечишон лэли далинди щехуэйли линшу жынму - Туркмен щехуэй линшу жын Гульнара Атаева Анакулиева, Таджик щехуэй «Сомониён» линшу жын Саидмурад Музхафович Шарифов, Голиди (Корея) щехуэй линшу жын Клара Александровна Хан (председатель общества дружбы «Казахстан - Корея»), Грек щехуэй линшу жын Георгий Констатинович Иорданиди (ОО «Республиканское общество греков»)
Хусей Шимарович лян Җунгуй Зунди линшу Гэн Липин (Генеральный Консул КНР в г.Алматы), зэ тамуди богошон ба Хазахстан лян Җунгуйди лянщи дэ щёнхо щёнщиди шәли. Зыху ги гуйҗун Гэн Липин дуанлигә йиняр лищин. Таму ду гощинди йигә гунщили йигәли.
Җыгә җечишон А.Джинлирова, Ф.Бицаров, А.Мухамедов лян Тараз лэхади кижын Идрис Месизович зэмусы Клара Александровна Хан дуанли хошо шутин чүзы, дин жәноди зусы йигә бисэ – җысы не бяншы. Ё шәни ду фищинди, цощинди зэмусы гощинди гуәли бисэли. Җыгә бисэ литу Щёнхо чынха дин дади лянщили.
Чынщин доще ги ниму - Хусей Щимарович Дауров, Римма Рамазановна Масырова, …. , Роза Лугмаровна Айдырова, Эдик Щербаевич Джамбудуров, Темирлан… Малика Вангаровна Вансинвин, Харби Сусан зэ хошо данлинли ги да бонцуди жынму. Ба җыгә жәно җечи, лэхади кижынму йибыйзы ду вонбулё.
Щин 2020 няншон ги йиман жынму панвон йүнчи, гончён, шыҗешон җё тэпин, җё суй ваваму бә хэ бин, җё жынму фанчон җё ду гощин!

Ухуар Сыва


Комментарии (0)

Оставить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Другие новости

Читать все новости

А.Цой посетил ряд пунктов вакцинации в Алматы и Алматинской области

Первым объектом посещения стала врачебная амбулатория села Талдыбулак Талгарского района, которая обслуживает

В Казахстане за сутки зарегистрировали 2656 случаев заражения Covid-19

C начала пандемии в стране выявили 281 351 лабораторно подтверждённый случай заражения КВИ.

КНР опубликовала новые стандарты изучения китайского языка

Новые «Стандарты» вступят в силу 1 июля 2021 года.

В Кыргызстане общее число случаев заражения COVID-19 возросло до 89153

В Кыргызстане общее число случаев заражения COVID-19 возросло до 89153

Генсекретарь ШОС вместе с дипломатами из 21 страны посетили Синьзцян-Уйгурский АР

Генсекретарь ШОС вместе с дипломатами из 21 страны посетили Синьзцян-Уйгурский АР

Коронавирус подтвердился у 1809 человек за сутки в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 5 апреля 2021 года в

Неделя мировой науки началась в Казахстане

Неделя мировой науки с участием Нобелевских лауреатов и мировых экспертов начнется в онлайн формате в Нур-Султане

Успех борьбы с бедностью придает СУАР более яркий облик

Сегодня эта давнишняя мечта наконец превратилась в реальность.

О газете Контакты Размещение рекламы Мобильная версия Нашли опечатку?
Ctrl+Enter
Прислать новость

Учредитель: ОФ "Международная академия культурного и экономического сотрудничества "Новый Шелковый путь". Ответственный редактор: Дауров Хусей.

Мнение автора не отражает позицию редакции. Наш адрес: ул. Кунаева 1, оф. 205а. Свидетельство о регистрации в Министерстве юстиции №16244-Г.
Выходит еженедельно. Отпечатано в типографии АО "Алматы-Болашак": г. Алматы, ул. Муканова 223в, тел.: 378-42-00. Тираж - 3000 экз.

Разработка сайта